Religion och vetenskap

Religion och vetenskap. Är de varandras motsatser eller går de att förena?

Det finns fyra huvudsakliga synsätt rörande förhållandet mellan religion och vetenskap.

  1. Naturalistisk modell
  2. Trosgrundad modell
  3. Dualistisk modell
  4. Harmonimodell

Naturalistisk modell

Enligt den naturalistiska modellen är vetenskap grunden för att förstå och förklara verkligheten. Vetenskapliga metoder och förnuft förklarar hur världen hänger samman. Religion kan studeras som ett fenomen inom vetenskaper som exempelvis religionspsykologi, religionssociologi och religionshistoria. Religiösa uppfattningar som strider mot vetenskapliga belägg förkastas som vidskepelse och oförnuft. Av religiösa kritiker kallas modellen ibland för scientism och man menar då att scientism också är en tro, och en strikt sådan, på vetenskapen.

Trosgrundad modell

I den trosgrundade modellen är det religionen som är grunden till all kunskap. Religionen står över vårt förnuft och våra sinnen och ger de slutgiltiga, sanna svaren. Vetenskapliga resultat kan accepteras så länge de inte strider mot de religiösa övertygelserna eller mot religionens urkunder. ”God” vetenskap kan förklara hur naturen fungerar och samtidigt peka på guds existens, menar man.

Dualistisk modell

I den dualistiska modellen separeras vetenskap och tro till att handla om helt olika saker. Religion och vetenskap svarar på olika frågor, och de har ingenting att tillföra varandra. Vetenskap behandlar fakta: hur saker är. Religion handlar om mening och värde – hur saker bör vara.

Harmonimodell

I harmonimodellen går religion och vetenskap hand i hand och ger olika perspektiv och kunskaper om tillvaron. Visserligen behandlas  vissa frågor endast ur ett vetenskapligt perspektiv medan andra rör endast religiösa övertygelser, men det finns också överlappande fält där både religion och vetenskap involveras.

Olika synsätt hos troende:

  1. Kreationism
  2. Intelligent Design (ID)
  3. Teistisk evolution

Kreationism

Ett kreationistiskt synsätt innebär att skapelseberättelsen i Bibeln är bokstavligt sann. Gud har skapat universum och allt liv på jorden, och arterna var färdiga från början. Ingen evolution har ägt rum. De enda vetenskapliga ”bevis” som accepteras är de som stämmer överens med vad den religiösa skriften berättar.

I Kansas i USA har kreationister låtit bygga ett museum som förklarar världens uppkomst ur ett bibliskt perpektiv. Länk till deras hemsida:

https://creationmuseum.org/bible-history/

Intelligent Design

Förespråkare för Intelligent Design använder vetenskapliga termer och nämner aldrig Gud eller några gudar. Vilar dock på samma grunder som kreationistiska synsättet. ID-förespråkare menar att allt i naturen tyder på design och att någon intelligent kraft – en designer – måste ha gett upphov till alla de sinnrika konstruktioner som finns i vår värld.

Teistisk evolution

Förespråkare för teistisk evolution menar att Gud är alltings upphov, men att naturen sedan haft sin gång. Gud har skapat naturlagarna och satt igång evolutionen. (Den officiella hållningen inom bl.a. katolska kyrkan och svenska kyrkan).

Mer text om relationen mellan religion och vetenskap här:

http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/religion-och-vetenskap#

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *